ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วงน้ำขาว จัด ปรับ ทำแผน สู่ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
———————————————
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วงน้ำขาว จัด ปรับ ทำแผน สู่ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ
——————————————
วันที่ 3 เมษายน 2562
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ มอบหมายให้นายชำนาญ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริและคณะ ลงพื้นที่จัดเวทียกระดับศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ จุดที่ 6 ศูนย์สาธิตการตลาดห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้นำชุมชน และสมาชิกศูนย์ฯ จำนวน 30 คน
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
วันที่ 2 ของการอบรม
📖 ในภาคเช้าเป็นการ work shop การจัดเรียงสินค้า โดยวิทยากรจากแมคโครคณะกรรมการและสมาชิกเข้าใจหลักการในการจัดเรียงสินค้าให้ถูกหลักและเป็นระเบียบมากขึ้น
📖 ภาคบ่าย เป็นการทบทวนบทเรียน บทวิเคราะห์ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วงน้ำขาวและการจัดทำแผนการพัฒนาฯ ซึ่งทางศูนย์ฯ มีความต้องการจัดทำถุงผ้าศูนย์สาธิตการตลาด อุปกรณ์ตกแต่งร้านทั้งภายในและภายนอก อุปกรณ์สำนักงาน และมีการปรับเปลี่ยนการทำงานของคณะกรรมการอันเป็นการเตรียมความพร้อมอันนำไปสู่การเป็นศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ
👉🏻 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนาย อาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานศูนย์สาธิตการตลาด
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
#ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นอย่างดี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)