ทีม สทอ. สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ กข.คจ. สู่ทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล ณ จังหวัดระยอง

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
———————————————
ทีม สทอ. สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ กข.คจ. สู่ทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล ณ จังหวัดระยอง
~~~~~~~~~~~~~~~~~
วันที่ 1 – 2 เมษายน 2562
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้ นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน พร้อมด้วยทีมนักวิชาการ ติดตามและสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ กข.คจ. และงานกองทุนชุมชนของจังหวัดระยอง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) บ้านเขาลอย ม.5 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย และ 2) บ้านชากมันเทศ ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง โดยพบว่าปัจจัยที่ทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบดังนี้
1. ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องระเบียบการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการ กข.คจ. และครัวเรือนเป้าหมาย
2. การจัดทำเอกสารทางการเงินและเอกสารการเสนอโครงการให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. การพิจารณาอนุมัติโครงการ มุ่งเน้นให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง คำนึงถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ที่จะประกอบอาชีพประสบความสำเร็จและสามารถนำเงินมาชำระคืนได้ตามกำหนด
4. คณะกรรมการ กข.คจ. ติดตามและสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามการชำระคืนเงิน เมื่อคณะกรรมการ กข.คจ. พบปัญหาหรือความเสียหายต้องประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นทันที
✅ในการนี้ขอขอบคุณ สพจ.ระยอง สพอ.บ้านค่าย และสพอ.ปลวกแดง คณะกรรมการ กข.คจ. และประชาชนบ้านชากมันเทศและบ้านเขาลอยที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. กับทีม สทอ. ในครั้งนี้

 

(Visited 1 times, 1 visits today)