ทีม สทอ. ลุยกระบี่โปรเจค ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ลดหนี้ ปลดหนี้

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
———————————————
ทีม สทอ. ลุยกระบี่โปรเจค ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ลดหนี้ ปลดหนี้
~~~~~~~~~~~~~~~~~
วันที่ 2 เมษายน 2562
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ มอบหมายให้นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ นว.พช.ชำนาญการและคณะ ลงพื้นติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมสำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ ณ. บ้านคลองยาง ม.2 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
••••••••••••••••••••••••••••••••••
📖 การติดตามครั้งนี้พบว่า ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคลอง ได้สนับสนุนการประกอบอาชีพดังนี้ ปี 2560 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ปี 2561 สกีนเสื้อจำหน่าย ปี 2562 สกีนเสื้อจำหน่าย โดยได้มีการบูรณาการงานพัฒนาชุมชนภายใต้งบประมาณที่ลงในพื้นที่ให้มีการเชื่อมโยงกับหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวโดยมีการขายเสื้อที่ได้จากการสนับสนุนอาชีพให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนและจำหน่ายไข่ไก่ที่ได้จากงบประมาณโครงการสัมมาชีพชุมชนและงบสนับสนุนอาชีพจากศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ภายใต้สมาชิกที่เข้าร่วมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน คือ กทบ. มีเงินทุน 2,000,000 กว่าบาท และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เงินทุน 9,000,000 กว่าบาท
••••••••••••••••••••••••••••••••••

วันที่ 3 เมษายน 2562 ลงพื้นติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมสำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ ณ. บ้านบางโสก ม.5 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

••••••••••••••••••••••••••••••••••
📖 การติดตามครั้งนี้พบว่า ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางโสก. ได้สนับสนุนการประกอบอาชีพดังนี้ ปี 2560 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงหมู จำนวน 12 ครัวเรือน ปี 2561 เลี้ยงหมู เลี้ยงปลาดุก และเพาะเห็ดฟางทลายปาล์ม จำนวน 14 ครัวเรือน ปี 2562 เพาะเห็ดฟางทลายปาล์ม โดยได้มีการบูรณาการงานพัฒนาชุมชนภายใต้งบประมาณที่ลงในพื้นที่ให้มีการเชื่อมโยงกับหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวโดยมีการขายเสื้อที่ได้จากการสนับสนุนอาชีพให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนและจำหน่ายไข่ไก่ที่ได้จากงบประมาณโครงการสัมมาชีพชุมชนและงบสนับสนุนอาชีพจากศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ภายใต้สมาชิกที่เข้าร่วมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน คือ กทบ. กบ.คจ. และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต. ปัจจัยความสำเร็จ 1.อัตราดอกเบี้ยเท่ากัน 12 บาท/ปี 2.ระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี 3.คณะกรรมการชุดเดียว เทคนิคคือต้องมห้ครัวเรือนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
#ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นอย่างดี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)