⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน ✨✨สทอ. ร่วมยินดีกับรางวัลเกียรติยศ : วันข้าราชการพลเรือน ✨

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————
✨✨สทอ. ร่วมยินดีกับรางวัลเกียรติยศ : วันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ✨
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววนิชดา สร้อยมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถือเป็นความภาคภูมิใจให้กับสำนักฯ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์

(Visited 1 times, 1 visits today)