ทีม สทอ. เดินทางสู่ “เมือง ตราด” จุดสุดท้ายของการจัดเวทีศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
———————————————
ทีม สทอ. เดินทางสู่ “เมือง
ตราด” จุดสุดท้ายของการจัด
เวทีศูนย์สาธิตการตลาด
ต้นแบบ
~~~~~~~~~~~~~~~~~
วันที่ 2 เมษายน 2562
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ มอบหมายให้นายชำนาญ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริและคณะ ลงพื้นที่จัดเวทียกระดับศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ จุดที่ 6 ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้นำชุมชน และสมาชิกศูนย์ฯ จำนวน 30 คน
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
📖 ในภาคเช้าเป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม พร้อมทั้งเป็นการให้ความรู้เรื่องการยกระดับสู่การเป็น Trader โดยประธานTrader จังหวัดตราด

📖 ภาคบ่าย เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการร้านค้าตามหลัก 8 หัวใจค้าปลีก โดยคุณสุธาสินี แสงเฆต เจ้าหน้าที่แม็คโคส่วนกลาง และมีการจัดเวทีวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของศูนย์สาธิตการตลาดเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาในวันพรุ่งนี้
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
#ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)