ประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ (กคร.)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.30 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้ นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ น.ส. กาญจนา สิมพันธ์ นว.พช.ชำนาญการ และน.ส. กวีธิดา ใจศิริ นว.พช.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วนงานภาครัฐ (กคร.) ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม.

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขออนุมัติจัดให้มีการเรี่ยไรต่อ กคร. ของโครงการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนฯ และช่วยเหลือเด็กยากไร้ในชนบท

(Visited 1 times, 1 visits today)