สทอ.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานด้านทุนชุมชน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 – 16.30 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานด้านทุนชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักฯ ณ ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ และ ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับทุนชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)