สทอ.พร้อมลุย!!!

 

6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธานในประชุมสำนักฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 3001 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานของ สทอ.ให้บรรลุ ยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชน และนโยบายของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในการเพิ่มคุณภาพและพัฒนางานของสทอ.ให้ได้มาตารฐาน ในการนี้มีผอก./หนฝ.และ เจ้าหน้าที่ของทุกกลุ่มงานในสำนักฯ เข้าร่วม

 

(Visited 1 times, 1 visits today)