สทอ.ร่วมส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.

สทอ. WoW….. “งานทุน คุณค่าคู่ชุมชน”
เสาร์ที่ 2 ก.พ. 62
📝นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมการประชุมขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย โดยมีท่าน บุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน มีผู้ว่าราชการจังหวัด/ รองผู้ว่าราชการจังหวัดและพัฒนาการจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ
➡️ การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการออม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออมเพื่อการเกษียณกับ กอช. ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัด นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน กำนัน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชมรม อสม. ระดับตำบล และประธานกองทุนสวัสดิการตำบล ซึ่งจังหวัดพะเยามีผู้เขาร่วมประชุม 331 คน และจังหวัดเชียงรายมีผู้เข้าร่วมประชุม 400 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)