สำนักพัฒนาทุนฯ ฟันธง!!! “แนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2562”

(#) วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จัดประชุม VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้ง 76 จังหวัด

(#) ในการนี้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล
3. การส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจชุมชน
4. ผลการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด
5. การดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
6. การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(#) พร้อมทั้งตอบประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)