!!! รองอธิบดีฯ พช. เป็นประธานเปิดงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาด รุ่นที่ 4 จังหวัดขอนแก่น !!!

➡️วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานฯ พร้อมทั้ง นายธีรเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 4 โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการในการบริหารจัดการศูนย์สาธิตการตลาด ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร และจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 174 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

➡️ในการนี้ท่านรองอธิบดีฯ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด ที่สำคัญไว้ดังนี้
1. การนำเงินทุนของศูนย์สาธิตการตลาดบางส่วนไปต่อยอดเป็นธุรกิจชุมชน
2. การจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. การแปลงนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในชุมชน

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)