ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน โดย กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 12-14 พย.61 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 23 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บท และมุ่งใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนต่อไป

ได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกรม ท่านอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอนุวัชร โพธินาม บรรยายพิเศษ “ความเป็นมาของศูนย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมภายในศูนย์ โดยมี ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นายทรงพล วิชัยขัทคะ และพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา น.ส.ฉัตรประอร นิยม ร่วมรับฟังสรุปผลการจัดทำร่างแผนแม่บทงาน…

 

(Visited 1 times, 1 visits today)