การประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

1 พฤศจิกายน 2561 นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดในแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562 และมอบหมายภารกิจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดในการประเมินผลการจัดระดับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น และให้เกียรติ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างสุขให้ประชาชนโดยทุนชุมชน” กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 85 คน ประกอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 76 คน และ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  จำนวน 9 คน รวม 85 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)