การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. พร้อมด้วยนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมฯ    ที่เป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม

วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ. และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการฯ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)