สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนติดตามสนับสนุนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จ.พิจิตร

วันที่ 19 เมษายน 2560
ทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน
นำโดย น.ส.จุฑามาศ ปลาดศรี นว.พช.ชำนาญการ และคณะ
ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
บ้านเขาดิน ม.3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ซึ่งเป็นสถาบันฯ ที่จัดตั้งใหม่ในปี 2560
พอ.ทับคล้อร่วมเวทีด้วย
ซึ่งจากการติดตามประเมินผลคณะกรรมการมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันฯ เพื่อนำไปสู่ 1 คร.1สัญญา
กิจกรรมสำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ ทำกิจกรรมเพาะเห็ด เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
สำหรับการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 คร. 1 สัญญา เป็นไปตามเป้าที่กรมฯ กำหนดไว้

(Visited 1 times, 1 visits today)