กลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน

 

นางสายฝน ธนประภากุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

>>> บทบาทหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน

  1. วิเคราะห์ ด้านการพัฒนาองค์กรการเงิน

  2. กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบและแนวทางการเสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน

  3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนขององค์กรการเงินชุมชน

  4. ส่งเสริมสถานภาพทางกฎหมายขององค์กรการเงินชุมชน

  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)