ฝ่ายอำนวยการ

นางจุฑารัตน์  ชุนเกาะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

>>> บทบาทหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

1. ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
2. งานสารบรรณ
3. งานการเจ้าหน้าที่
4. งานการเงินและบัญชี
5. งานพัสดุของสำนัก
6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)