กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน

นางสายฝน ธนประภากุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

>>> บทบาทหน้าที่กลุ่มงาน

  1. ศึกษา วิเคราะห์ ด้านการพัฒนาทุนชุมชน
  2. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาทุนชุมชน
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาทุนชุมชนเพื่อการบริหารการพัฒนา
  4. ส่งเสริมการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัด วิเคราะห์ ประเมินความเข้มแข็งของทุนชุมชน
  5. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายทุนชุมชน
  6. แสวงหาแหล่งทุนในชุมชนเพื่อการบริหารจัดการ
  7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)