กลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน

นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

>>> บทบาทหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน

  1. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ด้านการพัฒนาระบบกองทุนชุมชนและการบูรณาการ
  2. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนและเงินทุนชุมชน
  3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจการเงินและการลงทุนของกองทุนและเงินทุนชุมชน
  4. ส่งเสริมสถานภาพทางกฎหมายของกองทุนและเงินทุนชุมชน
  5. สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)