กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

>>> บทบาทหน้าที่กลุ่มงาน

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาทุนชุมชน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของทุนชุมชน
  3. ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)