กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล

นายสมชาย  หริกุลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

 

 

>>> บทบาทหน้าที่กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล

(1) ประสานนโยบายยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักฯ
(2) ประสานการจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ
แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
(3) กำกับ ดูแล ควบคุมงานให้เป็นไปตามนโยบายทุกระดับ
(4) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน
(5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)