"ส่งเสริมพัฒนาทุนให้มีความมั่นคง
ผ่านกระบวนการจัดการโดยชุมชน"

นายทรงพล วิชััยขัทคะ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

⏩สทอ.⏪ [[CDD Change For Good]] ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล __ [...]

04 ธันวาคม 2562 / 21:54 น.