"ส่งเสริมพัฒนาทุนให้มีความมั่นคง
ผ่านกระบวนการจัดการโดยชุมชน"

นายทรงพล วิชััยขัทคะ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนงาน พช. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ลงพื้นที่ส่งเสริม สาธิตงานจักสานหญ้าแฝก เพื่อสร้างเครือข่าย สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ชุมชนรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน  [...]

18 ตุลาคม 2562 / 22:21 น.