"ส่งเสริมพัฒนาทุนให้มีความมั่นคง
ผ่านกระบวนการจัดการโดยชุมชน"

นายธงชัย บุตรนุชิต

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561

16 สิงหาคม 2561 / 15:37 น.

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้รณรงค์การจัดกิจกรรมวันทำความสะอาด Big Cleaning Day และประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัน “Clean Fin เสพติดความสะอาด” ทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน

20 เมษายน 2561 / 14:05 น.