"ส่งเสริมพัฒนาทุนให้มีความมั่นคง
ผ่านกระบวนการจัดการโดยชุมชน"

นายทรงพล วิชััยขัทคะ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

​ผนึกกำลังทีมงาน สทอ. จัดทำโครงการ “สทอ. ช่วยเพื่อน (มนุษย์) ก่อน ไม่รอแล้วนะ…ปี 2563” เพื่อเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

⏪ สทอ.⏪ [[CDD Change For Good]] ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล _ [...]

27 มกราคม 2563 / 14:07 น.